بررسی مختصر از بخش ابتدایی وب سایت موسسه حقوقی Roulston Urquhart

Roulston Urquhart یکی از موسسات حقوقی موفق در کلگری کاناداست که در این مقاله به بررسی مختصری از بخش آغازین وب سایت این موسسه انجام شده است.

 

بخش آغازین یک وب سایت، مهم ترین بخش یک وب سایت است؛

زیرا صفحه آغازین، شخصیت و هویت وب سایت را معرفی می کند.

اگر نتوانیم مخاطب را در وهله ی اول نگه داریم، باقی صفحات دیگر هیچ ارزشی ندارند.

استفاده از کلمات درست و موثر و تصویر مناسب، شاه کلید جذب موکل ایده آل است.